รับสมัครงาน
ตำแหน่งงานทั้งหมด

สายงาน : สนับสนุนทั่วไป
สังกัด : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 21 กรกฎาคม 2567
สายงาน : สนับสนุนทั่วไป
สังกัด : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 20 กรกฎาคม 2567
สายงาน : สนับสนุนทั่วไป
สังกัด : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 20 กรกฎาคม 2567
สายงาน : วิชาการ
สังกัด : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 31 ธันวาคม 2567
สายงาน : วิชาการ
สังกัด : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน : 28,000 - 45,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 31 ธันวาคม 2567