รับสมัครงาน
ตำแหน่งงานทั้งหมด

สายงาน : วิชาชีพ
สังกัด : งานคลังยา ฝ่ายบริหารพัสดุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 25,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 31 ตุลาคม 2566
สายงาน : สนับสนุนทั่วไป
สังกัด : กลุ่มเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 31 ตุลาคม 2566
สายงาน : สนับสนุนทั่วไป
สังกัด : กลุ่มเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 31 ตุลาคม 2566
สายงาน : วิชาชีพ
สังกัด : กลุ่มเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 25,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 31 ตุลาคม 2566
สายงาน : สนับสนุนทั่วไป
สังกัด : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 31 ธันวาคม 2566