ตำแหน่ง นักทัศนมาตร

ปฏิบัติงานที่ * (จังหวัด) *
:
กรุงเทพมหานคร
สถานที่ปฏิบัติงาน
:
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
จำนวนที่เปิดรับสมัครงาน
:
1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
:
20,000 บาท
วันปิดรับสมัคร
:
26 เมษายน 2567

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานในศูนย์เลสิกตรวจคัดกรองสายตาและความดูแลความเรียบร้อยของเครื่องเลเซอร์ในศูนย์เลสิกและปฏิบัติงานในศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา ร่วมกับทีมนักทัศนมาตร  

2. ตรวจวัดสายตาอย่างละเอียด เพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุด ตรวจระบบการทำงานร่วมกันของตาทั้งสองข้างทดสอบการเคลื่อนไหวของดวงตา ตรวจวัดแผนภูมิกระจกตา ขนาดรูม่านตาและดูแลควบคุมเครื่องมือตรวจตาพิเศษทางตา ตามที่ได้รับมอบหมายจากจักษุแพทย์ในการปฏิบัติงานศูนย์เลสิกของตาทั้งสอง ทดสอบการเคลื่อนไหวของดวงตา การฝึกกล้ามเนื้อตาและดูแลควบคุมเครื่องมือตรวจตาพิเศษทางตา

3. ทำวิจัยจากงานประจำ (R2R) เพื่อพัฒนาการตรวจ มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพการดูแลผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ พัฒนาระบบการบริการปรับปรุงให้มีมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ   

5. ร่วมกิจกรรมสาธารณะ ทำกิจกรรมส่วนกลางของโรงพยาบาลหรือโครงการที่สอดคล้องตามพระปณิธานองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

6. วางแผนระบบงาน วางแผนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

7. ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน มีบทบาทในการให้ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและบรรลุผล ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือตามงานที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
:
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน
:

มีประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

เกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
:

1. IELTS : 4 คะแนน

2. TOEFL IBT : 31 คะแนน

3. TOEFL PBT : 430 คะแนน

4. TOEIC : 400 คะแนน

5. CEFR : A2

6. CU-TEP : 45 คะแนน

คุณสมบัติเพิ่มเติม
:

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

3. มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์  

4. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎระเบียบราชการ และจริยธรรม

5. มีการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

6. มีจิตบริการที่ดี มุ่งผลสัมฤทธิ์ สามารถทำงานเป็นทีม และควบคุมตนเองได้

7. มีทักษะการคำนวณ การจัดการข้อมูล

8. สามารถใช้งาน Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ดี

9. ไม่มีพันธะผูกพันกับสถาบันอื่นๆ

10. หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว             


ร่วมงานกับเรา
: