รับสมัครงาน
ตำแหน่งงานทั้งหมด

สายงาน : สนับสนุนการแพทย์
สังกัด : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 20,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 10 พฤษภาคม 2567
สายงาน : สนับสนุนทั่วไป
สังกัด : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 12 เมษายน 2567
สายงาน : สนับสนุนทั่วไป
สังกัด : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 12 เมษายน 2567
สายงาน : สนับสนุนการแพทย์
สังกัด : งานจักษุวิทยา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 20,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 26 เมษายน 2567
สายงาน : สนับสนุนทั่วไป
สังกัด : สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
วันที่ปิดรับสมัครงาน : 5 เมษายน 2567